Home

Wat is smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het is erg lastig deze schade in een bedrag uit te drukken. Toch is dit voor uitkering van smartengeld noodzakelijk. Smartengeld valt onder de algemene noemer ' letselschade ' Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd: als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel, als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast, als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen, dan wel als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een. Wat is smartengeld? Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die heeft opgelopen na een ongeval. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade. Hierdoor is het ook moeilijk om een bedrag aan smartengeld vast te stellen Smartengeld is een financiële vergoeding voor emotionele en psychische schade. Dit is een immateriële schadevergoeding voor leed, pijn en verdriet van het slachtoffer na een ongeval. Een geldelijke compensatie voor gederfde levensvreugde middels een smartengeld uitkering

Het smartengeld is bedoeld als compensatie voor leed en pijn of een verminderde kwaliteit van leven. Het betreft ander nadeel dan financiële schade (vermogensschade). Het wordt ook wel 'immateriële' schade genoemd. Zie artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 6:106 BW. Het wetsartikel over smartengeld is artikel 6:106 BW Op basis van welke persoonlijke factoren en omstandigheden wordt smartengeld bij letselschade vastgesteld? De hoogte van smartengeld wordt onder meer bepaald door: de ernst van uw letsel; is uw letsel van tijdelijke of blijvende aard; duur van het herstel; de inspanning die u heeft moeten ondergaan tijdens uw herstelproces; blijvende litteken Smartengeld kan als volgt gedefinieerd worden: Smartengeld is een financiële vergoeding voor emotionele en psychische schade die uw levensvreugde belemmeren zal als gevolg van een ongeval 'Smartengeld' is een veelgehoorde term met betrekking tot een ongeval, maar wat is smartengeld eigenlijk precies? Wanneer je slachtoffer wordt van een ongeval, kan dit ongeval letsel veroorzaken. Dit letsel kan grofweg twee verschillende vormen aannemen: een slachtoffer kan zowel materiële als immateriële schade oplopen. Materiële schade kan men uitdrukken in een geldbedrag

De vraag wat is smartengeld is relatief eenvoudig te beantwoorden: geld dat je krijgt voor de smart die je hebt geleden. Smart is echter een breed begrip. Zo kunnen er allerlei gevoelens onder vallen zoals angst, onzekerheid, pijn en verdriet Wat is smartengeld? Je bent bij een ongeluk of ongeval betrokken geraakt. Door toedoen van een ander heb jij letselschade. Het kan dan gaan om materiële schade. Je fiets is in de prak gereden, kleding is beschadigd geraakt of je hebt hoge medische kosten Wat is smartengeld? Smartengeld is een geldelijke letselschadevergoeding voor letsel dat je eigenlijk helemaal niet in geld kunt uitdrukken, zoals veroorzaakt leed of pijn, al dan niet door tijdelijk of blijvend letsel Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade. Het is een onderdeel van de letselschade. U heeft hier altijd recht op als u bij een ongeval gewond bent geraakt. Het is een vergoeding voor

In het kort is smartengeld een financiële vergoeding voor het leed, zoals emotionele en psychische schade, dat u is aangedaan na een ongeval of wat u nog staat te wachten na het ongeval. Dit laatste heet gederfde levensvreugde Wat is smartengeld? Smartengeld is in de letselschade een schadevergoeding voor immateriële schade die is ontstaan ten gevolge van een ongeval. Simpel gezegd is het een compensatie voor alle negatieve gevolgen van het ongeval die niet meetbaar zijn in geld Smartengeld (immateriële schade) Een ongeval kan grote materiële schade met zich mee brengen. Maar hoe moeten leed en pijn als gevolg van immateriële schade worden vergoed?Smartengeld is een pleister op de wond, maar hoe weet je waar je recht op hebt?De ANWB heeft de zogenoemde Smartengeldgids uitgegeven waarin circa 1500 uitspraken van rechters gebundeld zijn Wat is smartengeld? Smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar het aantal en type medische behandelingen, de duur van opname en het genezingsproces, verminkingen en littekens, de leeftijd van het slachtoffer en de invloed die de klachten hebben op werk, studie en hobby's, zowel nu als in de toekomst

Smartengeld is een vergoeding die wordt uitgekeerd voor niet-zichtbare schade. Een meer gangbare term voor niet-zichtbare schade is immateriële schade. Denk hierbij aan: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van letsel Smartengeld de betekenis. Smartengeld is de vergoeding die het slachtoffer krijgt voor de 'onherstelbare' schade. Deze schade wordt ook wel de immateriële schade genoemd, omdat het niet tastbaar is. U krijgt als letselschadeslachtoffer bijna altijd te maken met immateriële schade, zoals: Lichamelijke pij

Wat is smartengeld? B&O Letselschad

Smartengeld - Wikipedi

Voorbeeld smartengeld uitzonderlijk zwaar letsel De ernstigste categorie is uitzonderlijk zwaar letsel, wat recht geeft op een smartengeldvergoeding van € 76.000 of meer. Hieronder valt bijvoorbeeld een volledige dwarslaesie, zeer ernstige brandwonden of verlies van de mogelijkheid om nog te kunnen communiceren De hoogte smartengeld is dus voor iedereen anders. Twee personen met hetzelfde letsel kunnen een andere schadevergoeding bij letselschade ontvangen omdat het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden en persoonlijke kenmerken van een slachtoffer met letselschade. U bent uniek en uw letselschadezaak is uniek Wat is smartengeld en wanneer heb je er recht op? Wanneer je door toedoen van iemand anders lichamelijke of geestelijke schade oploopt, kun je recht hebben op smartengeld. Dit smartengeld moet de persoon of organisatie betalen die de schade veroorzaakt heeft De hoogte van smartengeld vaststellen en het berekenen van smartengeld is niet eenvoudig. Smartengeld gaat immers om het vergoeden van je immateriële, niet (direct) zichtbare schade of niet concreet op geld waardeerbare schade, en is daarom moeilijk in bedragen vast te stellen. Ontvang een rechtvaardige schadevergoedin Wat is smartengeld en wanneer heb ik hier recht op? 12 februari 2020. Bij letselschade wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade betreft de financiële schade en is dus in geld uit te drukken

Definitie smartengeld. De definitie van smartengeld wordt in de Van Dale omschreven als: Vergoeding van niet in geld uit te drukken schade Oftewel: smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade die voortvloeit uit een ongeval. Enkele voorbeelden van immateriële schade: Pijn en last van verwondingen; Neerslachtigheid; Depressieve gedachte Smartengeld is een bedrag aan geld dat bovenop uw schade wordt toegekend voor de pijn, het verdriet en de zorgen die u als gevolg van uw letselschade heeft. Voor de hoogte van het smartengeld wordt een vergelijking gemaakt met eerder voorgevallen soortgelijke gevallen, en wordt afgewogen of in uw geval omstandigheden spelen die maken dat u aanspraak kunt maken op een groter bedrag aan smartengeld

Video: Wat is smartengeld en wat zijn de richtlijnen? DA

Het grootste nieuws ten aanzien van smartengeld is ongetwijfeld de introductie van een recht op vergoeding van affectieschade per 1 januari 2019. Een beperkte kring van gerechtigden krijgt dan bij overlijden of ernstig en blijvend letsel van een dierbare, automatisch recht op een gefixeerd bedrag aan smartengeld variërend van € 12.500 tot € 20.000 Letselschade en smartengeld 2020 en 2021 Bereken uw letselschade. Letselschade komt veel voor, maar wat kunt u dan eisen en verhalen? Denk aan lichamelijke en geestelijke schade door een ongeval, een medische fout of misdrijf Als u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op een smartengeld. Een smartengeld ontvangt u bovenop de vergoeding voor materiële schade, zoals medische kosten en inkomstenverlies. Wat is smartengeld? Smartengeld is vergoeding voor de immateriële schade. Voorbeelden hiervan zijn Op smartengeldwijzer.nl vindt u alles over smartengeld! Smartengeld die wordt toegekend bij letselschade, whiplash en andere letsels. Dit letsel kan zijn veroorzaakt door een verkeersongeval, arbeidsongeval, hondenbeet of medische fout etc

Wat is smartengeld? Wat is de betekenis en heb ik er recht op

Smartengeld claimen. De financiële vergoeding die iemand ontvangt als hij of zij emotionele schade heeft opgelopen als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel wordt smartengeld genoemd. Immateriële schade is ook een term die hier voor wordt gebruikt. U ontvangt smartengeld voor alle schade die u heeft opgelopen en niet in geld valt uit te drukken Smartengeld als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel In de meeste gevallen wordt smartengeld toegekend als er sprake is van lichamelijk letsel door schuld van een ander. Hierbij kan gedacht worden aan ongevallen waarbij iemand bijvoorbeeld is aangereden door een ander, of er wordt een medische fout in het ziekenhuis gemaakt met vervelende lichamelijke gevolgen Smartengeld is een financiële vergoeding voor deze immateriële schade. Omdat deze schade 'onzichtbaar' en vaak niet heel concreet te benoemen is, is de hoogte van smartengeld berekenen erg lastig en een ingewikkeld en langdurig proces

Smartengeld is een financiële vergoeding. Dat is eigenlijk ook direct het meest positieve wat je hierover kunt zeggen. De reden dat deze financiële vergoeding wordt uitgekeerd is namelijk verre van positief. Smartengeld is namelijk geld dat wordt uitgekeerd in het kader van een schadevergoeding Wat betekent deze uitspraak? Met dit vonnis is het hoogste - door een Nederlandse rechter toegewezen - smartengeld met een € 100.000 omhoog gegaan naar € 350.000,- Slachtoffers van een ongeval met letselschade hebben volgens de Nederlandse wet recht op smartengeld. U komt hiervoor in aanmerking wanneer dit letsel verwijtbaar is en u dit op iemand kunt verhalen

Wat is smartengeld en hoe hoog zijn de bedragen? - Salva

Het smartengeld is een belangrijk onderdeel van de totale letselschadeclaim. Met het toekennen van smartengeld erkent de tegenpartij hetgeen wat jou is overkomen. Smartengeld dient ter financiële compensatie voor de emotionele en psychische schade waar je als slachtoffer de rest van je leven mee moet leren leven Wat is smartengeld of immateriële schadevergoeding? Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. De tegemoetkoming geldt voor geleden pijn door tijdelijk of blijvend letsel, verdriet en gederfde levensvreugde. Smartengeld kan ook uitgekeerd worden bij een inbreuk op uw privacy en wanneer uw eer of goede naam aangetast is Wat is een redelijk bedrag aan smartengeld? Rechtbank Overijssel 23 februari 2015. Een voetganger wordt aangereden door een automobilist terwijl hij het zebrapad oversteekt. Hij loopt hierdoor zeer ernstig letsel op, waaronder een hoge dwarslaesie (aan armen en benen verlamd),.

Wat is smartengeld nou eigenlijk? - MisterClai

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade die iemand heeft geleden. Smartengeld kan zowel bij lichamelijk als psychisch letsel uitgekeerd worden. Een letselschade specialist berekent welke hoogte aan smartengeld reëel is en verhaalt dit op de tegenpartij Smartengeld is een vergoeding voor alle schade die niet in geld te waarderen is. Het gaat hier om zogenaamd immaterieel leed. Bereken uw smartengeld hier zelf. Hoe wordt smartengeld berekend

Wat is smartengeld? Lees verder voor info en meer

Smartengeld is een vergoeding voor de gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd. Naast een vergoeding voor de door u gemaakte kosten, ontvangt u ook een vergoeding voor het verdriet en het leed wat u heeft ervaren ten gevolge van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van vergelijkbare zaken Wat is smartengeld precies? In het woord smartengeld vindt u het woord 'smart'. Smart staat voor verdriet, pijn, psychisch leed, gederfde levensvreugde. Als slachtoffer van een ongeluk met letsel zult u pijn en verdriet ervaren. Licht letsel brengt over het algemeen minder smart met zich mee dan zwaar letsel Smartengeld, wat is dat? Geschreven door Joost van Herpen. Weet veel van autoverzekeringen. Je kunt na een aanrijding een beschadigde auto hebben, maar kunt ook immateriële schade oplopen. Je moet bij immateriële schade denken aan (chronische) pijn, (blijvende) psychische problemen, (blijvende) invaliditeit, opvallende littekens en verdriet Wat is de definitie van smartengeld? Smartengeld is een ander woord voor vergoeding van immateriële schade. Smartengeld is een individuele uitkering ineens. Smartengeld biedt compensatie en genoegdoening voor leed. Denk aan pijn, geestelijk leed of gederfde levensvreugde

Wat is een redelijk bedrag aan smartengeld? | www

Wat is smartengeld? Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de onzichtbare schade. De schade die eigenlijk niet in geld is uit te drukken. We noemen dit ook wel de immateriële schade. Het is namelijk geen tastbare schade, zoals verwondingen of schade aan uw voertuig Smartengeld Claimen? 100% Schadevergoeding 100% Gratis Juridische Bijstand 100% Gratis Advies Letsel020 is de specialist in het behandelen van letselschade claims voor bedrijven en particulieren

Bij letsel aan arm en hand schakelt u direct een

Wat is smartengeld SAP letselschade advocaten legt het

 1. Wat is smartengeld? Een veel gehoorde term op het gebied van letselschade is smartengeld. In onderstaande video legt onze letselschadeadvocaat Peter Langstraat uit wat dit precies inhoudt. Uw tegenpartij vergoedt ook uw advocaat. Bij ons eerste gesprek bepalen we wie er aansprakelijk is
 2. der heftig. Omdat het lastig is in een bedrag uit te drukken, is smartengeld daarom niet standaard te bepalen. Doorgaans kijken we naar de rechtspraak om zo'n soort bedragen vast te stellen. Van Dort Letselschade Rechtshulp bij ongevallen
 3. Wat is smartengeld? Gerechtelijke uitspraken over smartengeld; Rugletsel en wervelkolomletsel; Rugklachten en wervelfracturen Gerechtshof Arnhem 2010, rugklachten, smartengeld € 1.000,00. Enkele maanden rugklachten na val op betonnen garagevloer. Werkgever aansprakelijk. Rechtbank Amsterdam 2008, rugklachten,.

Wat is smartengeld • Kennisdomei

Smartengeld of immateriële schade is een vergoeding voor pijn, leed en verdriet dat je heb door het ongeval. Verdriet en pijn laten zich moeilijk vertalen in geld. Elk individu ervaart pijn en leed anders waardoor immateriële schade subjectief is Wat is smartengeld? Smartengeld na een ongeval is een vergoeding die u ontvangt voor onder meer het letsel en de emotionele schade die u heeft opgelopen. Slachtoffers verwarren dit nog wel eens met de totale letselschadevergoeding. Maar bij smartengeld draait het enkel en alleen om de vergoeding voor de opgelopen immateriële schade. Materiële.

Letselschade advocaat Rotterdam voor goede hulp na

Wat is smartengeld - flexxvandas

Wat is smartengeld, heb ik daar recht op? Smartengeld ofwel immateriële schade is een vergoeding voor het leed, verdriet en de pijn waarmee een slachtoffer wordt geconfronteerd. Indien defensie de aansprakelijkheid voor de letselschade heeft erkend, dan komt u in aanmerking voor smartengeld Vaak weet je pas wat de schade uiteindelijk is bij het intreden van de zogenaamde medische eindsituatie. Dat is het moment waarop de artsen en medisch adviseurs zeggen dat er in de situatie weinig verandering meer zal komen. Een voorschot op het smartengeld zorgt ervoor dat die wettelijke rente lager wordt Voordat smartengeld wordt uitgekeerd, moet worden vastgesteld wat de hoogte is van het vergoedingsbedrag. Elke situatie waarin dit wordt bepaald is in principe uniek, maar er zijn wel een aantal standaard factoren die meespelen bij het berekenen van het smartengeld

Smartengeld: wat is het en hoeveel vergoeding kunt u claimen

 1. Hoeveel smartengeld kan worden verhaald is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per geval. Smartengeld berekenen en claimen is onderdeel van de afwikkeling van uw totale letselschade. Heeft een ander het ongeval veroorzaakt, dan is hulp bij het verhalen van letselschade en smartengeld in de meeste gevallen kosteloos
 2. Smartengeld Schadeclaim Informatie 100% Schadevergoeding 100% Gratis Juridische Bijstand 100% Gratis Advies Letsel020 is de specialist in het behandelen van letselschade claims voor bedrijven en particulieren
 3. De in Nederland toegekende smartengeldvergoedingen zijn laag en staan in de meeste gevallen niet in verhouding met wat het slachtoffer heeft meegemaakt. Stijgende lijn in toekenning smartengeld De laatste jaren zijn de hoogst toegekende bedragen in letselschadezaken waar smartengeld werd uitgekeerd, gestegen tot bedragen tussen de 200.000 en 250.000 euro
 4. Wat is het smartengeld? Het smartengeld is eigenlijk de vergoeding voor de immateriële schade van het slachtoffer. Het gaat om schade die niet meetbaar is in vermogensrechtelijke voor- of nadelen. Denk bijvoorbeeld aan pijnschade, emotionele schade of esthetische schade
 5. Wat is smartengeld?Smartengeld is een vergoeding waar een slachtoffer van een ongeval aanspraak op kan maken. Voor het ongeval moet in dat geval in principe een ander aansprakelijk zijn. Het smartengeld ziet onder meer op het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen. Smartengeld heeft een compensatiefunctie maar ook die van genoegdoening
 6. Wat is smartengeld? Smartengeld kan men beschouwen als een vergoeding voor immateriële schade die niet direct op vermogen waardeerbaar is. Men kan daarbij denken aan pijn, gederfde levensvreugde of een aantasting van de persoonlijke levenssfeer (belediging, inbreuk op privacy)

Wat is Smartengeld Brugman Letselschade Advocate

Wat is Smartengeld? Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade. Het gaat om letselschade wat niet in geld is uit te drukken, zoals pijn en psychische leed dat veroorzaakt is door een ongeval en het opgelopen letsel Daarnaast heeft u soms ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade: pijn, verdriet en eventuele restverschijnselen van het letsel

Wat is smartengeld? - 112Schad

Wat is smartengeld? Smartengeld is een vergoeding ter compensatie van immateriële schade, zoals pijn, leed en verdriet. Wanneer jij als slachtoffer letsel hebt opgelopen, heb je naast een vergoeding van materiële schade, recht op smartengeld Wat is smartengeld? Het woordenboek formuleert het alsvolgt; smartengeld is vergoeding van niet in geld uit te drukken schade. In de volksmond is de verklaring dat smartengeld een vergoeding is die van rechtswege wordt toegekend voor schade ontstaan door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Denk aan bedrijfsongevallen, verkeersongevallen of medische fouten. Wanneer er i

Onze klanten vertellen over hun ervaring

Smartengeld Wat is het en hoe krijgt u het? Fideli

Smartengeld is een betaling van een som geld in verband met, zoals dat heet, immateriële schade. Materiële schade betreft het hebben van kosten, bijvoorbeeld onkosten voor medische hulp, reiskosten naar de dokter, onkosten ten gevolge van ziekenhuisopname, zorgen voor de opvang van de kinderen tijdens verblijf in een ziekenhuis, verlies van inkomen en dergelijke Wat is smartengeld? Bij immateriële schade wordt de schadevergoeding 'smartengeld' genoemd. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een aantal aspecten. Deze aspecten zijn onder andere: de duur van het genezingsproces,. Wat is smartengeld? Een vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. De hoogte van smartengeld wordt bepaald door een aantal factoren. Zo wordt gekeken naar de duur van het genezingsproces, de leeftijd van het slachtoffer, zichtbare littekens of verminking,. Wat is smartengeld? In de regel kennen we twee soorten schades die ons als mens kunnen overkomen. De eerste is materiële schade zoals bijvoorbeeld schade aan huis, auto, vermogen of andere bezittingen. De tweede is de immateriële schade zoals pijn, verdriet of verminderde levensvreugde

Juridische slachtofferhulp in Arnhem, Nijmegen en heel

Smartengeld, de hoogte en onderhandelen over smartegeld

Wat is smartengeld precies? Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd: als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel, aldus Wikipedia Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade. De 25e druk (2020) is wederom een richtinggevende verzameling rechtspraak geworden, verzameld en bewerkt door mr. Machteld Donkerlo Wat is smartengeld? 75339581 juni 25, 2019 Reacties zijn uitgeschakeld voor dit bericht. In Nederland kunt u naast uw daadwerkelijke schade, aanspraak maken op een bedrag aan smartengeld. Smartengeld is een bedrag aan geld dat bovenop uw schade wordt toegekend voor de pijn, het verdriet en de zorgen die u als gevolg van uw letselschade heeft Wat is smartengeld? Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval krijgt u in de meeste gevallen een schadevergoeding voor zowel de materiele als immateriële schade. De financiële compensatie voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd Smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade na een ongeval. Na een ongeluk kunt u last krijgen van pijn, angst en verdriet. Het is niet bij iedereen bekend dat u daarvoor ook een vergoeding (geld) kunt claimen. Meestal wordt er vooral gedacht aan de schade die te zien en te berekenen is: bijvoorbeeld de Continue Readin

Geheim rapport vuurwerkramp Enschede openbaarJansen Steur wil gedragsonderzoek nu wel - Drost LetselHelmplicht voor snorfietsers bepleit

Wat direct opvalt indien men de hoogtes van smartengeld vergelijkt met andere landen, zoals de Verenigde Staten, is dat de hoogte van de bedragen flink kunnen verschillen. De rechters in Nederland wijzen in het algemeen relatief lage bedragen toe voor smartengeld. Hoogste bedrag aan smartengeld tot nu toe in Nederland is 200.000 eur Wat is nu precies smartengeld? Smartengeld - ook wel immateriële schade genoemd - is één van de schadeposten bij letselschade. Het is de financiële pleister op de wond. Anders dan bij alle andere schadeposten staan tegenover de smartengeldvergoeding geen concrete onkosten Smartengeld licht letsel: Herstelperiode tot 2 maanden Een smartengeld bedrag tot € 875,- bij oppervlakkig en beperkt letsel waarvoor de herstelperiode ongeveer 2 maanden is. Voor deze categorie kunt u denken aan verwondingen die bestaan uit schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en littekens die niet ontsierend zijn Wat is smartengeld precies? Smartengeld is een letselschadevergoeding die niet direct in geld valt uit te drukken. Denk hierbij aan veroorzaakt leed of pijn. Dit wordt in de wet omschreven als: Een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade. Deze vergoeding is een financiële compensatie of genoegdoening voor opgelopen leed

 • Dwerg Rhododendron Intratuin.
 • Autoreisen Fuerteventura.
 • Spongiosaplastiek femur.
 • Katherine Heigl height.
 • Antwerpse Handjes colruyt.
 • IKEA METOD keuken lade verwijderen.
 • Los Angeles FC wiki.
 • Leadingcourses sallandsche.
 • Porsche 356 Speedster for sale.
 • Scheerset Gillette.
 • Maagbeschermer na galblaasverwijdering.
 • IKEA METOD keuken lade verwijderen.
 • Weinig praten op werk.
 • Appartementen samenvoegen VvE.
 • Yamaha FS1 2RU.
 • Griekenland 1973.
 • Stone island soft shell r zwart.
 • Radar love verkiezingen.
 • Action woordenboek.
 • Vakantie met baby Spanje.
 • Uitverkoop Expresso kleding.
 • Vaughn and Monet Married at First Sight.
 • Voetbalgoals.
 • Hematoloog Rijnstate.
 • Allergietest huisarts of ziekenhuis.
 • Moeflon wikikids.
 • Halo Infinite trailer.
 • TV series Stargirl.
 • HBO games en Media.
 • Artevelde sign in.
 • Leiden Marathon uitslagen 2015.
 • A/b testing betekenis.
 • Hippie kleding mannen.
 • Koningsdag verslag.
 • Opsluitband inkorten met beitel.
 • Disney boxpakje.
 • Alien vs predator full movie.
 • Agapanthus bestellen.
 • Originele teamfoto voetbal.
 • Schoonheidsspecialist opleiding Breda.
 • Akamaru.