Home

Normen in de zorg

Normen in Zorg & Welzijn - HK

Normen in Zorg & Welzijn. NEN heeft ISO 9001 in huis. ISO 9001 is de internationale norm als het gaat om het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties. Daarnaast heeft NEN ook een aantal specifieke kwaliteitsnormen voor het kwaliteitsmanagementsystemen van aanbieders van zorg en welzijn: NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) Sectorspecifieke HKZ. 15 Puurheid De zorg respecteert de onaantastbaarheid van het menselijk leven. 17 Loyaliteit We zijn loyaal en zorgen goed voor elkaar. 19 Hiërarchie Patiënten leggen hun lot in handen van de zorg. 21 Empathie We zorgen voor mensen die ziek zijn of hulp behoeven. 23 Continuïteit De zorg stelt mensen in staat het leven te leiden dat ze willen

Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad | medischcontact

Normen en waarden. Betrek de cliënt zo veel als mogelijk bij alles wat hem of haar aangaat. Doe wat je belooft; Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Wees discreet (gordijnen zijn geen muren) Praat niet over en bespreek de cliënt niet op de gang of met open deuren: anderen luisteren mee. Respecteer de normen en waarden van de cliënt Eén van de normen is dat iedere cliënt een zorg- of leefplan krijgt met duidelijke informatie over de zorgverlening die hij of zij kan verwachten. Veel thuiszorgorganisaties werken al met zulke zorgplannen, maar nu wordt het een vaststaande norm Beroepscode: waarden en normen. Om als verpleegkundige, verzorgende, helpende of zorghulp goed te kunnen werken, heb je waarden en normen van de beroepsgroep nodig. Die vind je in de Beroepscode V&V. De beroepscode is opgesteld door de beroepsgroep en wordt gebruikt in de opleidingen en in de dagelijkse zorgpraktijk De normen die voor kwaliteismanagement in de zorg belangrijk zijn, zijn: ISO 9001, NEN-EN 15224, HKZ-norm ISO 9001, HKZ Kleine Organisaties en HKZ Zorg & Welzijn. We hebben een handig schema opgesteld waarmee u eenvoudig kunt bepalen welke norm het beste past bij uw organisatie. NEN-EN 15224 is dé norm voor kwaliteitsmanagement in de zorg

Norm: Als de kassière je teveel geld teruggeeft, dan zeg je dat en geef je dat weer terug. Waarde: Eerlijkheid ; Norm: Als iemand je de weg vraagt, help je die persoon door het te uit te leggen. Waarde: Behulpzaamheid ; Norm: Als je het niet met iemand eens bent, ga je niet gelijk schelden of slaan. Waarde: Verdraagzaamheid, Zelfbeheersin Normen in de zorg zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid. De zorg omvat vele facetten. Denk hierbij aan de ziekenhuizen en zorginstellingen tot fabrikanten en importeurs. Voor de hele sector is veiligheid een belangrijk item. Daarom zijn normen belangrijk - goede, gelijke toegankelijkheid van de zorg, - doelmatig gebruik en rechtvaardige verdeling van beperkte middelen, - en transparantie en verantwoording van de gegeven zorg. Elke moderne zorgverlener dient die normen als een wezenlijk onderdeel van het eigen, professionele handelen te zien De HKZ-norm is een norm die in Nederland veelvuldig gebruikt wordt voor het aantonen van kwaliteit binnen de zorg- en welzijnsbranche. Sterker nog, deze norm is specifiek gericht op de zorg en is beschikbaar voor ruim 30 disciplines

Normen. Een morele norm is een handelingsvoorschrift dat voortkomt uit een morele waarde. Uit de waarde 'privacy' vloeit bijvoorbeeld de norm voort dat je aanklopt voordat je bij iemand naar binnen gaat. En uit de waarde 'respect voor autonomie' vloeit de norm voort dat je toestemming vraagt voor een medische behandeling Norm: Iemand die de weg vraagt help je de juiste weg te vinden. Norm: Je staat je zitplaats in de tram af aan iemand die moeilijk kan blijven staan. Waarde: Trouw/Loyaliteit Norm: Als je verkering hebt, ben je alleen met diegene intiem. Waarde: Vrijheid van meningsuiting Norm: Je mag je mening over iemand vertellen, ook als het gaat over iemand met gezag en of aanzien. Waarde: Sportivitei

Ethiek is het expliciteren van normen en waarden die inherent zijn aan zorg. Bij de dilemmamethode gaat het om het benoemen van normen en waarden. Waarden en normen vormen een geheel, als het ware twee kanten van dezelfde medaille. De vertaling van een waarde in een norm, maakt de waarde concreet Normen voor ICT in de zorg zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid Informatie en Communicatie Technologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in de zorg. ICT applicaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing in de zorg De norm voor Verantwoorde zorg gaat primair over uitkomsten voor de cliënt, verbonden aan diens directe ervaringen in het dagelijks leven. De norm is daarom ook opgezet vanuit de uitkomsten voor de cliënt. Voorwaardenscheppend hiervoor zijn vakkundige zorgverleners en een doeltreffende en doelmatige organisatievorm Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen Dat is als volgt: naast het feit dat de HKZ norm zorg specifieke onderdelen bevat, is er tevens onderscheid gemaakt tussen de verschillende sectoren binnen de zorg. Elke zorgsector heeft namelijk een eigen specifieke toevoeging (Hoofdstuk 1 t/m 3 van de HKZ norm) ten opzichte van de overige generieke hoofdstukken uit de norm (Hoofdstuk 4 t/m 9)

Normen en waarden - Verpleging-Verzorgin

Normen voor thuiszorg beschikbaar - Nursin

Om de zorg betaald ('bekostigd') te krijgen moet een zorgorganisatie voldoen aan kwaliteitsnormen. Deze zijn sinds 2005 vastgelegd in de Normen Verantwoorde Zorg, nu Normen Goede Zorg genoemd. In de gehandicaptensector geldt sinds 2011 het Kwaliteitskader VGN De nieuwe HKZ norm Zorg en Welzijn draait om toegevoegde waarde bieden. De sectorspecifieke HKZ normen zijn, evenals de oude generatie ISO normen, behoorlijk voorschrijvend. Zo was een kwaliteitszorghandboek verplicht en lag de nadruk op procesbeschrijvingen. Met de komst van de nieuwe HKZ Zorg en Welzijn in 2018 is dit alles verleden tijd vinden. De normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen die door beroepsgroepen, 1. Erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn). 2. De operationalisatie van een norm die wordt gebruikt om te toetsen of deze norm wordt nageleefd

Normen en waarden . Het komt regelmatig voor dat de zorgaanbieder even vergeet dat de patiënt een moslim is en de moslim of moslima ook Islamitische normen en waarden meebrengt. De laatste tijd horen we steeds vaker dat in de zorg de bureaucratie een steeds grotere en dus een belangrijkere positie heeft Wat doet de Rijksoverheid om de kwaliteit van de zorg te verbeteren? 17-12-2020 | 12:00. Hoe kunnen we de Nederlandse zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren Omdat normen afgeleid zijn uit waarden kan uit een waarde vervolgens meerdere van elkaar verschillende normen afgeleid worden. Uit de waarde veiligheid zijn bijvoorbeeld veel verkeersregels afgeleid maar ook de regel (dus norm) dat je bij brand zo snel als het kan een pand verlaat en elkaar ontmoet op een afgesproken plek.Je mag hierbij niet de lift gebruiken maar gebruiken maken van de trap De maximale vergoeding voor toezichthouders in de zorg is geregeld in de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, 26 november 2015 (de WNT-2 Regeling). Het WNT-maximum is per 1 januari 2015 verlaagd van 130% naar 100% van het ministerssalaris (WNT-2)

Beroepscode V&V

 1. Om kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen is informatie nodig. Om informatie te verkrijgen moeten gegevens worden verzameld door te meten. Indicatoren zijn meetbare aspecten die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. In dit artikel wordt duidelijk welke indicatoren er zijn en hoe je ze bepaalt. Een en ander wordt toegelicht met een voorbeeld uit de thuiszorg (kraamzorg)
 2. Dit zorgde ervoor dat de huidige branche specifieke HKZ-normen niet meer pasten bij dit type organisaties. Indien een organisatie HKZ-gecertificeerd wilde worden, moest de organisatie gebruik maken van niet één, maar verschillende HKZ-normen. Actuele thema's De HKZ-norm Zorg & Welzijn is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001
 3. Jaren geleden heb ik als wijkverpleegkundige een patiënt gekend die ruim 80 jaar was en ernstig longemfyseem had. Zo ernstig dat hij regelmatig aan de zuurstof moest, omdat hij het zo benauwd had. De fysiotherapie kwam eenmaal in de week bij mijnheer langs om ervoor te zorgen dat zijn conditie nog wat op peil bleef [
 4. Voor de zorgsector gelden naast de algemene norm van € 201.000,- ook nog verlaagde sectorale normen. Hoeveel topfunctionarissen in een bepaalde zorginstelling mogen verdienen, hangt af van de bezoldigingsklasse waarin de instelling valt. De klasse wordt bepaald door onder meer de omvang en kenmerken van de organisatie
 5. normatieve professionalisering Onder normatieve professionalisering wordt de bewustwording van het krachtenveld van verschillende normen (maatschappelijk-organisatorische, professionele en persoonlijke) verstaan waarin de professional zich bevindt en het zoeken naar de juiste rechtvaardigheidsgrond voor het professionele handelen, die per situatie kan verschillen en om een afweging (vooraf.
 6. De NEN EN 15224 is een norm voor kwaliteitsmanagement die ook gebaseerd is op de ISO 9001-norm. De HLS met 9 hoofdstukken is dan ook overgenomen, daarnaast is ook deze norm internationaal erkend. Wel is de norm specifiek geschreven voor Zorg- en Welzijnsorganisaties, waardoor deze gerichter toe te passen is
Hoe beslis je over een ethisch dilemma? | Kennisplein Zorg

Video: Kwaliteitsmanagement in de zorg - Zorg & Welzij

Wat is ethiek in de zorg? Kennisplein Zorg voor Bete

Hoewel de ISO9001 en NEN-EN15334 normen internationaal worden gebruikt, is HKZ speciaal gemaakt voor Nederlandse zorginstellingen. Het voordeel van het gebruik van NEN-EN15224 is dat de norm specifiek gericht is op kwaliteitsbeleid in de zorg, terwijl het wel de eisen van ISO aanhoudt Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker in de zorg. Persoonsgerichte zorg heeft invloed op de kwaliteit van de zorg. Op deze pagina bespreken we het raamwerk van persoonsgerichte van McCormack en McCance (2010). Het raamwerk bestaat uit vier onderdelen die in onderstaande afbeelding weergegeven worden De gedachte achter de HKZ-normen is het garanderen van kwaliteit én veiligheid binnen een organisatie. Een organisatie met het HKZ-certificaat heeft de interne zaken goed op orde, stelt de klant (de patiënt/cliënt) principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van haar zorg- en dienstverlening

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8096 'Matrassen bedoeld voor bedden in de zorg' uit 2015 wordt in het najaar herzien. Daarnaast start ISO met een initiatief om een mondiaal geldende norm op te stellen voor antidecubitus (ter voorkoming van doorliggen) matrassen Nu de langverwachte internationale norm voor kwaliteit in zorg & welzijn (EN15224, ookwel ISO voor de zorg genoemd) verschenen is, ontstaat een nieuwe keuzemogelijkheid voor zowel cure als care organisaties. Dit biedt kansen, maar levert ook vragen op. Met deze website proberen wij die vragen te beantwoorden Normen verantwoorde zorg Landelijke normen voor verantwoorde zorg, ontwikkeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen en voor de thuiszorg. In deze normen staat beschreven wat het resultaat moet zijn van goede zorg. Elke zorgaanbieder wordt jaarlijks getoetst aan die normen. Hierdoor krijgt iedere organisatie feedback op de kwaliteit van de. De resultaten van de metingen zijn openbaar. Hierdoor kunnen zorgkantoren zorg inkopen bij de beste zorginstellingen en kunnen cliënten goed geïnformeerd kiezen van welke zorgorganisatie zij zorg willen. Normen opgesteld door alle partijen. Alle partijen in de verpleeg- en verzorgingshuissector en de thuiszorg hebben meegewerkt aan het.

Norm e-mail in de zorg. Wanneer het om gezondheidsgegevens gaat, is extra zorvuldigheid bij het beveiligen gepast. De 'NTA 7516' biedt meer duidelijkheid over de voorwaarden waaronder het gebruik van e-mail in de zorg veilig is. Zie ook. Meer informatie over de norm 'veilig mailen in de zorg' vindt u op de website van de NEN Bestaan er al regels voor AI in de zorg? De bestaande regels in de zorg voor 'normale' medische hulpmiddelen zijn ook van toepassing op medische hulpmiddelen op basis van AI. Het ontwikkelen of toepassen van AI kan er wel voor zorgen dat sommige regels meer aandacht vragen. Met onderstaande informatie wordt u op hoofdlijnen wegwijs gemaakt in welke wetten, normen en kaders die gelden bij. De ACM houdt ook toezicht op de concurrentie in de zorg. Zo geeft de ACM bijvoorbeeld uitleg over hoe samenwerking en concurrentie kan plaatsvinden in de zorg. Dit is onder andere te lezen in de Richtsnoeren voor de Zorgsector. Inspectiegegevens openbaar. De IGJ zal tot 2021 stapsgewijs steeds meer inspectiegegevens van ziekenhuizen en. In de tussentijd zijn we ons in Nederland blind blijven staren op de 'normen en waarden'. Als we ons zorgen maken om de publieke moraal kunnen we de 'normen en waarden' maar beter overboord zetten. Dr. Wouter Sanderse is filosoof en werkt als lector beroepsethiek van de leraar bij Fontys

De aanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen gericht op de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en signalering, advies en stopondersteuning vanuit de zorg. Preventie van roken is al jaren één van de prioriteiten van het landelijk volksgezondheidsbeleid Daarnaast is de normenset 'medische (niet-chirurgische) zorg' veranderd in 'intramurale zorg'. Patiëntparticipatie Een andere belangrijke ontwikkeling vindt ook zijn weerspiegeling in de normen van het nieuwe normenkader, namelijk de toename van de rol van de patiënt en zijn/haar naasten in de zorg Uit de normen verantwoorde zorg kan niet worden opgemaakt wie 'de beste' en wie 'de slechtste' zorgorganisatie heeft. Volgens Karin Lieber, die voor brancheorganisatie ActiZ in de stuurgroep normen verantwoorde zorg zit, kunnen de sterren niet bij elkaar worden opgeteld. Het materiaal is niet geschikt om er een rangorde op los te laten De normen in de NAN 2006 beschrijven het wat van de praktijk, waarbij de intentie of het beoogde resultaat vaak in de normtekst is opgenomen. medicatie, zorgt de apotheek voor een passende oplossing, zodat de patiënt de juiste geneesmiddelen ontvangt voor een veilige en doeltreffende behandeling

WNT-normen - Jaarverantwoording zorg

Inzake informatiebeveiliging in de zorg zijn de NEN-normen 7510, 7512 en 7513 niet meer weg te denken. Ook in wet- en regelgeving betrekking hebbende op de gezondheidszorg in Nederland wordt veelvuldig verwezen naar deze zelfregulering als normstelling waaraan dient te worden voldaan Uit de resultaten blijkt dat relatief veel normen voor de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief zijn opgesteld door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en door bijvoorbeeld de organisaties die zich bezighouden met accreditatie of certificering in de

Medische zorg naar medische behoefte. Het is een norm die in opinieonderzoek lange tijd breed werd onderschreven door Nederlandse burgers, zien we in opeenvolgende opinieonderzoeken van het SCP Deze jongen wordt opgevoed volgens de normen en waarden die mijn begeleidster en haar man belangrijk vinden. Als wij een bezoek brengen aan onze cliënt, een jonge vrouw met een zoontje van 6 maanden, komt mijn gekozen dilemma sterk naar voren. De tegenstrijdigheid, aan de ene kant respect voor het eigen milieu van de cliënt, dus professioneel

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg Hierdoor krijgt de cliënt meer te zeggen over de zorg die hem geboden wordt. Het zorgleefplan is een instrument dat vraaggericht werken ondersteunt. Visie omgezet in meetbare punten: indicatoren. Om te kunnen meten of er verantwoorde zorg geleverd wordt, is de visie op verantwoorde zorg omgezet in normen, de normen verantwoorde zorg

Presentatie IGZ - kwaliteit van zorg in kleine V&V

Je eigen normen en waarden. Niemand geeft neutraal zorg, je neemt jezelf altijd mee. Gelukkig wel, want dat maakt de zorg zo mooi en persoonlijk, dat maakt dat er een klik kan ontstaan tussen zorgverlener en cliënt. Wees blij dat niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde denkt Vorige week hebben de vakbonden en beroepsorganisaties voor zorgprofessionals aan het RIVM gevraagd om de richtlijn voor het werken met mondmaskers aan te scherpen. Hierover is nog altijd geen duidelijkheid. Daarom leggen de bonden vandaag de richtlijn bij werkgevers neer waarin staat dat een FFP2-mondmasker de norm is. Veiligheid van zorgprofessionals heeft absolute prioriteit. Met En digitaal de norm is, stelt ze. De digitale transformatie kan de positie van zowel cliënten als zorgprofessionals en organisaties versterken. CNIO. Concreet zouden VVT-organisaties in de nabije toekomst moeten investeren in kennis en competenties. Om te zorgen dat de leden de competenties voor de toekomst ontwikkelen gaat ActiZ leden. Aanvullende regels om de ruimte voor én hoogte van winst in de zorg te beperken zijn lastig sluitend te krijgen. Ook kunnen ze onbedoelde neveneffecten hebben. Toch kan toepassing van strakkere formele en financiële criteria het aantal aanbieders dat winst uitkeert halveren

Welke norm? - HK

Normen voor de werkplek: dit zijn de regels De wetgever heeft daarom normen opgesteld voor de plekken waar personeel zijn werk moet doen. De wettelijke basis voor de inrichting van een kantoorwerkplek staat in Artikel 3.19 van het Arbobesluit Cliënt tevredenheids- onderzoek op een manier die aansluit bij de eigen (zorg) organisatsie. Zelfstandig cliënt tevredenheidsonderzoek in de zorg uitvoeren met de ondersteuning van de experts van Onderzoekdoen.nl, of cliënt tevredenheidsonderzoek uit laten voeren door Onderzoekdoen.nl De HKZ Zorg en Welzijn is een algemene norm op het gebied van kwaliteitsmanagement voor zorgorganisaties. Deze norm staat in tegenstelling tot de algemeen erkende kwaliteitsnorm ISO 9001 niet onder accreditatie. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001 en gaat uit van drie werkwijzen van organisaties De wachttijd voor wijkverpleging is 6 weken. U kunt binnen 13 weken terecht in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De wachttijd begint als er duidelijk is welke zorg u precies nodig heeft, hoeveel en hoelang. Dit staat in een indicatie. Met een indicatie heeft u recht op zorg, maar u heeft geen recht op zorg in een instelling naar keuze Om mensgerichte zorg te bieden is inzicht nodig in de impact van culturele verschillen en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Zo kunnen taal, normen en waarden en verwachtingen ten aanzien van gezondheidszorg anders zijn naar gelang de culturele achtergrond

Zorg dichtbij, in de buurt organiseren zodat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundige de ruimte geven om een belangrijke rol te vervullen. Persoonlijke zorg en kleinschaligheid is in de zorginstellingen de norm, 300 miljoen extra voor extra personeel Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg vraagt het zorgveld om mee te denken over welke generieke normen als eerste moeten worden uitgewerkt voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Deze raadpleging loopt van 12 juni tot en met 17 juli 2020. Generieke normen zijn afspraken die voor meerdere of alle gegevensuitwisselingen gelden. Denk hierbij aan. De betekenis van de naam ISO. Om te voorkomen dat de organisatie in elke taal een andere afkorting zou krijgen, heeft de ISO vanaf het begin gekozen voor de aanduiding ISO, afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent.. ANSI. Het ISO werkt veel samen met het International Electrotechnical Commission (IEC). Samen hebben ze bijvoorbeeld het American National Standards Institute (ANSI.

'Dat we slechte zorg leveren is wel erg zwart-wit' | NOS

Met de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek willen we vermijdbare fouten voorkomen en bereiken dat de zorg minder tijd kwijt is aan administratieve handelingen. Daarvoor is het nodig dat het zorgveld dezelfde taal spreekt en gebruikmaakt van dezelfde techniek. Normen zijn daarbij essentieel. Een norm is niets meer of minder dan de vastlegging van met elkaar gemaakte. Bijvoorbeeld als wordt overwogen de medicatie van de cliënt met dementie te verbergen, of als cameratoezicht wenselijk is. Als de cliënt zich verzet tegen zo'n maatregel is er sprake van onvrijwillige zorg en dat mag alleen onder strikte voorwaarden

Normen en waarden 50 voorbeelden en uitgebreide uitleg >>

Dus: de normen zijn er, maar de overheid is afhankelijk van de interne toezichthouders van een organisatie voor de naleving van deze normen. Bovendien is de Governancecode Zorg niet op alle zorgaanbieders van toepassing. Open norm. IGJ en de NZa hebben de afgelopen tijd hun samenwerking al geïntensiveerd pdf bestand Norminterpretaties woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor kortverblijf (422 kB) versie van 29 november 2017.. Een ouderenvoorziening is aan diverse regelgevingen onderworpen. Op basis van die regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld Afspraken zorgplan bepalend voor de zorg die geleverd wordt. In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden. Iedere cliënt heeft een zorgzwaartepakket, ook wel zorgprofiel genoemd. Het zorgprofiel zegt iets over de aard. De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) geeft weer wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De NAN is de basis voor een toetsbaar kwaliteitssysteem in de openbare apotheek. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt op termijn de NAN

Zorg & Welzijn - NE

Normen voor de werkplek: dit zijn de regels De wetgever heeft daarom normen opgesteld voor de plekken waar personeel zijn werk moet doen. De wettelijke basis voor de inrichting van een kantoorwerkplek staat in Artikel 3.19 van het Arbobesluit In het beroepsprofiel van de verpleegkundige (1999) worden 8 competenties voor de beroepshouding genoemd. 1. De verpleegkundige beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden die zij kan toepassen in zeer uiteenlopende situaties. Verstoringen in de relatie kan zij herkennen en bespreekbaar maken met de zorgvrager Norm: Als je in en uit de lift stapt, groet je netjes de anderen in de lift. Waarde: Vriendelijkheid, beleefdheid Norm: Als iemand achter je in de rij voor de kassa maar één artikel wil afrekenen, terwijl jij een hele kar vol hebt, vraag je of die persoon even voor wilt Het eerste principe is goede zorg en dit is onderdeel van de governance code omdat een goede zorgaanbieder goede kwaliteit moet leveren die voldoet aan de professionele standaarden. In een samenwerking tussen zorgverlener en cliënt komt de zorg- en dienstverlening tot stand en deze moet optimaal zijn. 2. Waarden en normen. Afhankelijk van de. De verantwoordelijkheid voor een integere en professionele bedrijfsvoering in de zorg ligt primair bij de bestuurders en interne toezichthouders van zorgaanbieders. Toch gaat het bij zorginstanties nog vaak mis door slecht bestuur en/of door slecht toezicht op goed bestuur. Denk bijvoorbeeld aan recente misstanden bij de Amersfoortse thuiszorgorganisatie PrivaZorg. De Nederlandse.

Commerciële normen in de zorg medischcontac

Deze normen van de zorg in dit geval hebben vooral betrekking op verpleegkundige activiteiten als voor andere activiteiten, worden andere normen gebruikt. Zo zijn er speciale hygiënische normen en expert normen. Over het algemeen gebruikt normen voor de kwaliteitsborging Zorg die niet voldoet aan de gestelde normen wordt daarom vaak in verband gebracht met een onderbezetting van de afdeling of onvoldoende opgeleid personeel. In de internationale literatuur is echter onduidelijk in welke mate en op welke wijze de

Normen en waarden; voorbeelden binnen de opvoeding of familie in Nederland. Van respect en zorgen voor elkaar, thuis en op school De NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg waar vorig jaar een nieuwe versie van verscheen. 6 jaar geleden werd deze norm in het leven geroepen. De NEN 7510 is gericht op het adequaat beveiligen van patiëntgegevens en is daarmee van toepassing op zorgbedrijven en bedrijven die in aanraking kunnen komen met patiëntgegevens De projecten binnen dit thema richten zich op het (verbeteren van het) tijdig herkennen van signalen dat voor een patiënt de palliatieve fase van de ziekte is aangebroken, op het herkennen en inspelen op culturele verschillen, normen en waarden bij het plannen en uitvoeren van de palliatieve zorg en op de toepassing van palliatieve sedatie en de effecten daarvan op de naasten van de patiënt

Uw normen kunnen ervoor zorgen dat u regelmatig over eigen grenzen heen gaat. De norm is: je mag maximaal 50 kilometer in de bebouwde kom rijden, je dient een veiligheidsgordel te dragen, alcohol in het verkeer is uitgesloten. De norm is dus de afspraak die je maakt in het kader van de waarden De norm NTA 7516 maakt duidelijk wat met betrekking tot het mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie in de zorg nodig is, zodat aan de AVG wordt voldaan. 'Beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij centrale begrippen. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om er voor te zorgen dat. De normen verantwoorde zorg bieden duidelijkheid over datgene wat cliënten mogen verwachten van aanbieders in de zorg. Om de kwaliteit te verbeteren en verantwoording af te leggen over de geleverde kwaliteit is het 'toetsingskader verantwoorde zorg' opgesteld De inspecteur gebruikt het toetsingskader of het verkort toetsingskader tijdens het bezoek aan een verpleeghuis. De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt De norm voor Verantwoorde zorg gaat primair over uitkomsten voor de cliënt, verbonden aan diens directe ervaringen in het dagelijks leven. De norm is daarom ook opgezet vanuit de uitkomsten voor de cliënt. Voorwaardenscheppend hiervoor zijn vakkundige zorgverleners e

Logboek | IrisvandamVerzorgingshuis De Klinker in Amsterdam door marc prosmanVerscherpt toezicht Stichting Tragel Zorg, locatieMondmaskers voor bescherming tegen Mexicaanse griepBasisschool De Vijf Sterren - Amsterdam heeft Het

Certificatie Zorg & Welzijn. Het Keurmerkinstituut certificeert organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang op basis van de volgende normen en schema's: ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement; NEN-EN 15224, de Europese norm voor kwaliteitsmanagement in de zorg Door het stijgend aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. COVID-19 heeft zo ook invloed op de planbare zorg en onze dienstverlening op het gebied van wachtlijstbemiddeling. De besluiten over planbare zorg kunnen daarnaast dagelijks wijzigen Om goede zorg te leveren aan cliënten is het belangrijk om verantwoorde zorg te bieden. Verantwoorde zorg is vooral gericht op het rekening houden met de cliënt. Hiervoor zijn vier domeinen opgesteld en deze domeinen vormen de basis van de gangbare normen in de zorg. In deze module zullen deze domeinen aan bod komen met [ Zelfs na een aantal jaren actief te zijn geweest in de zorgsector met het uitgeven van schema's voor kwaliteitscertificatie, zijn de stichting HKZ en haar schema's nog niet in alle geledingen van de zorgsector doorgedrongen. Meer en meer instellingen in de thuiszorg stappen over van een branche erkenning naar een ISO/HKZ kwaliteitssysteem

 • McLouis Sovereign 439.
 • Feather in blood.
 • Te koop Hazegrasstraat Knokke.
 • Van der Valk Duiven familiekamer.
 • Giro 2017 etappe 16.
 • Protoxyleem.
 • Downgrade gif.
 • Kia Ceed tweedehands.
 • Onbekende spreekwoorden.
 • Permanente make up Schagen.
 • Otto Jan Ham dochters.
 • Propaangas leveranciers vergelijken.
 • Philips Stijltang MediaMarkt.
 • Breinspelletjes.
 • Eurovisie Songfestival 1982.
 • Diastase oefeningen tijdens zwangerschap.
 • Weerfoto insturen WTV.
 • NS wandeling Dieren Brummen.
 • Beste cd r voor audio.
 • Seroom behandeling.
 • Strafgevangenis Leeuwarden.
 • Whiskybase Ratings.
 • Apple Music vs Spotify nederlands.
 • Super Mario Bros 3 download wowroms.
 • Los Angeles FC wiki.
 • Camping Gorges du Tarn Zoover.
 • Mario Kart Tekenen.
 • Koemestkorrels 2020.
 • Kalf (bouwkunde).
 • Vice wiki.
 • Broccoli champignons tomaat.
 • Inspectiekader mbo.
 • Fietsenwinkel Apeldoorn.
 • Onbekende spreekwoorden.
 • Instagram Guide feature.
 • Plexiglas bedrukken.
 • Woninginrichting Oosterhout.
 • Muursticker naam Disney.
 • Wit laken spandoek.
 • Oorzaken conflicten Nigeria.
 • Normblad NWWI.